برنامه ریزی شغلی با IBD

به بخش برنامه ریزی شغلی با IBD خوش آمدید، این بخش به این منظور طراحی شده است تا به شما کمک کند که بتوانید تغییراتی در زندگی یا محیط کاری خود صورت دهید که به کنترل IBD شما کمک نماید

 چند سوال در مورد زندگی کاری از شما پرسیده خواهد شد و در پایان چند پیشنهاد در مورد مدیریت  IBD  در محل کار به شما ارائه می گردد

همچنین یک صفحه PDF در مورد "IBD در محل کار" نیز در دسترس خواهد بود که می توانید برای خود یا کارفرمایتان چاپ کنید. این صفحه حاوی اطلاعاتی در مورد IBD و همینطور پیشنهاداتی برای مناسب سازی محل کار برای IBD خواهد بود.

تمام اطلاعاتی که وارد می کنید محرمانه بوده و ذخیره نمی شود، این وبسایت در قبال اقدامات شما یا کارفرمایتان بر مبنای پیشنهادات ارائه شده مسئولیتی ندارد.

 شروع برنامه ریزی شغلی با  IBD >>

فرم انتقادات و پیشنهادات