مقعد

دریچه ای در بدن که مدفوع از طریق آن از بدن خارج می شود.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات