فیستول

یک راه یا مجرا (یا کانال) غیر طبیعی بین دو اندام یا عروق خونی است. فیستول مقعدی یک مجرای کوچک است که بین انتهای روده و پوست مقعد شکل میگیرد.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات