خلط

مایعی که توسط سیستم تنفسی (هوازی) ترشح می شود. معمولاً در اثر عفونت یا بیماری رخ می دهد.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات