راست روده (رکتوم)

انتهای روده بزرگ و محل ذخیره مدفوع.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات