مری

لوله ای که غذا بوسیله آن از دهان به معده می رود.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات