زورپیچ

احساس اضطرار برای رفتن به توالت هنگامی که مدفوعی وجود ندارد

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات