هموروئید

بواسیر.عروق خونی متورم یا باد کرده در اطراف راست روده یا مقعد است.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات