استوما

یک فرایند جراحی است که طی آن یک شکاف در شکم ایجاد می شود تا مواد زائد بتوانند از بدن به داخل یک کیسه تخلیه شوند.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات