روده ها

که به امعاء یا احشاء نیز معروف است. روده ها بخشی از دستگاه گوارش هستند و مسئول بخش عمده عمل هضم و جذب مواد مغذی از غذایی که می خوریم هستند.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات