اسهال

وضعیتی که مدفوع شما آبکی تر از همیشه است.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات