یبوست

وضعیتی که طی آن نمی توانید مثل همیشه به طور عادی مدفوع کنید (یا بسیار ناراحت کننده یا دردناک خواهد بود). همچنین اوقاتی که نمی توانید روده های خود را کاملاً تخلیه کنید.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات