مدفوع

بخش هضم نشده غذا که از طریق مقعد از بدن خارج می شود.

در حال حاضر هیچ محتوایی با این واژه طبقه‌بندی نشده است.

فرم انتقادات و پیشنهادات